USLOVI KORIŠĆENJA SMARTER CENTAR

Opšte odredbe

Ovim Uslovima korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi) se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem internet sajta www.cecalolic.rs (u daljem tekstu: Internet sajt) i svih usluga u okviru istog.

U okviru ovih Uslova termin Korisnik odnosi se na posetioca Internet sajta, korisnika besplatnih i plaćenih usluga, uključujući pretplatu na mejling listu.

Molim vas da pažljivo pročitate ove Uslove - oni predstavljaju ugovor, pravno obavezujući akt između Korisnika i cecalolic.rs, koji se odnosi na korišćenje Internet sajta i usluga (u daljem tekstu Usluga) koje su dostupne/objavljene na Internet sajtu.

Ukoliko Korisnik koristi Internet sajt i/ili koristi Usluge, na način kako je definisano ovim Uslovima, isti se slaže da je Uslove razumeo i prihvatio u celosti. Korisnik ne može koristiti Usluge određene ovim Uslovima, ukoliko iste ne prihvati.

Usluge

Cecalolic.rs nudi različite vrste usluga, kao što su radionice, webinari, kursevi, edukativne i digitalne programe. Internet sajt takođe sadrži javno dostupne informacije i savete, kao i fotografije (u daljem tekstu: Sadržaj).

Usluge i Sadržaj odnose se na edukativne programe, radionice i informativne usluge sa akcentom na NLP metodologiji i tehnikama. Usluge i Sadržaj autorskog programa “Smarter za mlade” MFT IA NLP trenera Cece Lolić (u daljem tekstu: Autorka) odnose se na edukativni program zasnovan na NLP metodologiji prilagođen mladima.

Nijedna Usluga nije zamena za profesionalnu edukaciju, niti za obrazovanje koje je regulisano obrazovnim sistemima Republike Srbije. Nijedna Usluga nije zamena za psihoterapiju, psihološku, medicinsku ili psihijatrijsku pomoć. Program i sve druge Usluge i Sadržaji objavljeni od strane cecalolic.rs predstavljaju edukativni sadržaj i pružaju mogućnost iskustvenog rada Korisnicima, koji zadatke i aktivnosti sprovode na sopstvenu odgovornost.

Cecalolic.rs povremeno može vršiti promene Usluga, Cena, Uslova korišćenja i Politike privatnosti. Korisnik snosi odgovornost u vezi sa korišćenjem Internet sajta i dužan je da se upozna sa uslovima pružanja Usluga, Cenama, Uslovima poslovanja i Politikom privatnosti koji su u primeni u momentu pristupa Internet sajtu. Cecalolic.rs može po sopstvenom nahođenju suspendovati ili prekinuti bilo koju ili sve Usluge ili njihove komponente ili izmeniti način poslovanja objavljivanjem na Internet sajtu ili slanjem obaveštenja Korisniku koji je već izvršio narudžbinu, putem odgovarajućih sredstava elektronske komunikacije. Korisnik snosi odgovornost da bude upoznat i obavešten o svim promenama u politici poslovanja.

Kada je reč o pružanju Usluga, detaljima vezano za Usluge, ponudu ili komunikaciju u okviru pružanja Usluga, iste se mogu sprovesti putem različitih platformi (kao što je Zoom). Korisnik se slaže i prihvata da se pružanje Usluga oslanja na platformu koja se u konkretnom slučaju koristi kao i na ove Uslove. Štaviše, Korisnik prihvata da može doći do obustave Usluga ili komunikacije sa pomenutih platformi iz razloga koji su van naše kontrole. Korisnik potvrđuje i prihvata rizik od takvih događaja i da u takvim slučajevima ceclolic.rs neće biti odgovorna za takve obustave. Cecalolic.rs će svakako nastojati da pruži Usluge putem drugih dostupnih platformi.

Kako bi onlajn odnosno digitalne Usluge bile pružene u potpunosti i na zadovoljavajući način, potrebno je da Korisnik obezbedi odgovarajuću opremu (kameru i mikrofon koji rade), instaliranu aplikaciju Zoom i dobru internet konekciju. Cecalolic.rs ne može biti odgovorna ukoliko usluga nije u potpunosti pružena usled činjenice da Korisnik nije obezbedio neophodnu opremu i stabilnu internet konekciju.

Korisnici usluga

Cecalolic.rs pruža mogućnost korišćenja Usluga punoletnim licima, poslovno sposobnim i onima koji mogu preuzeti ličnu odgovornost za svoje mentalno zdravlje i blagostanje tokom i nakon korišćenja Usluga.

Cecalolic.rs i Autorka u potpunosti su oslobođeni odgovornosti za mentalno zdravlje i blagostanje Korisnika. U slučaju potrebe za psihološkom, psihoterapijskom, medicinskom ili sihijatrijskom pomoći Korisnik je lično odgovoran da adekvatnu pomoć potraži. Usluge nisu zamena ni za jednu od navedenih vrsta pomoći.

Korisnik se obavezuje da neće na bilo koji način koristiti bilo koji uređaj, softver ili drugi uređaj za ometanje, pokušaj ometanja, snimanje sadržaja u vezi sa pružanjem Usluga ili sadržaja dostupnog na Internet sajtu. Pored toga, Korisnik se obavezuje da neće na bilo koji način koristiti nijednog robota, pauka, drugi automatski uređaj ili ručni postupak za nadgledanje, kopiranje, distribuciju, modifikovanje Internet sajta ili podataka sadržanih na istom, bez prethodne pisane saglasnosti ovlašćenog predstavnika cecaloluc.rs.

Korisnici Usluge koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost.

Usluge su pre svega edukativnog odnosno informativnog karaktera. Ništa u vezi Usluga ne može garantovati rezultat koji očekujete, i one ne predstavljaju medicinsku, pravnu, psihološku ili bilo koju drugu vrstu profesionalne pomoći. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svoje odluke, ponašanja i rezultate u životu i registracijom potvrđuje da neće smatrati cecalolic.rs, Autorku, Usluge ili Sadržaj odgovornim za svoj život, ponašanje, odluke, ili rezultate kao ni svoje mentalno i fizičko zdravlje i blagostanje, bilo kada i pod bilo kojim okolnostima. U slučaju bilo kakvih simptoma ugroženog mentalnog ili somatskog zdravlja koji zahtevaju postavljanje dijagnoze i tretman, potrebno je obratiti se lekaru, psihologu, psihijatru ili psihoterapeutu, u zavisnosti od simptoma.

Cecalolic.rs se ne smatra odgovornom za komunikaciju između Korisnika, niti za bilo koje posledice koje mogu nastati kao rezultat komunikacije između Korisnika. Ukoliko Korisnik objavljuje/saopštava privatni sadržaj, cecalolic.rs nema nikakvu odgovornost za objavljeni sadržaj. Sam sadržaj Usluga zabranjeno je distribuirati, umnožavati i prikazivati trećim licima i smatraće se kršenjem autorskih prava.

Cecalolic.rs nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Usluga, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istih. Takođe nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Usluge i Sadržaj mogu biti privremeno nedostupni ili dostupni u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.

Cecalolic.rs neće biti odgovorna za bilo kakav direktni ili indirektni, slučajni, specijalni ili posledični gubitak štete koji bi mogao proizaći iz upotrebe Usluga od strane Korisnika ili oslanjanja na Sadržaj Internet sajta; ili nemogućnost korišćenja Internet sajta i/ili eventualnih nezakonitih aktivnosti na Internet sajtu.

Ovde navedena ograničenja od odgovornosti odnose se na svu i svaku štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede prava koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

U pogledu ponuđenih Usluga, ceclolic.rs ne može biti odgovorna ukoliko prema mišljenju Korisnika, informacije o usluzi ne opisuju uslugu na odgovarajući ili očekivani način.

Korisnik će nadoknaditi štetu, te neće smatrati cecalolic.rs odgovornom za bilo koji gubitak, potraživanje ili štetu koju je neko treće lice pretrpelo na bilo koji način upotrebom Internet sajta.

Ovi Uslovi odnose se isključivo na korišćenje Programa i Usluga, ali ne i na druge sajtove i usluge drugih kompanija ili organizacija, uključujući one za koje je data preporuka ili link. Cecalolic.rs se ne smatra odgovornom za bilo koji sadržaj dostupan na drugim veb-sajtovima, kao ni za direktnu ili indirektnu štetu ili gubitak nastao usped korišćenja drugih veb-sajtova ili usluga organizacija, uključujući one za koje je data preporuka ili link.

Prijava na trening

Korisnik se na Programe može registrovati popunjavanjem forme korišćenjem adrese svoje elektronske pošte, pri čemu nam pored email adrese ostavlja svoje ime i prezime, kao i kontakt telefon ili nas može direktno kontaktirati na broj telefona iz kontakt forme na cecalolic.rs. Nakon prijavljivanja, Korisnik dobija sve informacije koje su mu neophodne za upis na neki od programa ili radionica. Uplatom celokupnog programa ili prve rate, Korisnik postaje Polaznik, nakon čega dobija sve ostale informacije, radne materijale i obavezuje se da će savesno i redovno pohađati sve treninge/module.

Proces trajanja treninga

Polaznik je obavezan da dolazi na vreme pripremljen za trening i da prati nastavu u skladu sa pravilima ponašanja Smarter Centra. Moduli su intenzivni, sa organizovanim pauzama za kraći odmor i osveženje, za šta je potreban visok nivo koncentracije i prisutnosti. Polaznici online edukacije moraju u svakom trenutku imati ispravne elektronske uređaje (laptop ili desktop i mikrofon, kao i dobar internet signal), kako bi mogli aktivno učestvovati u svim vežbama na treningu. Ukoliko Polaznik propusti neki modul, isti može nadoknaditi sa sledećom grupom u terminu istog modula koji je propustio. Zabranjeno je snimanje samih treninga/modula, dok se vežbe snimaju u dogovoru sa polaznicima i koriste se isključivo u svrhe obnavljanja gradiva.

Za vreme trajanja edukacije Korisnik može da nam se obrati putem elektronske pošte, telefonskim putem ili lično na nekom od naših programa, za sve nejasnoće ili dodatna pitanja.

Sticanje sertifikata

Uslovi za sticanje međunarodno priznatog sertifikata international association of NLP iz Švajcarske su:

  • - 100% prisutnost na svim predavanjima
  • - Uspešno položen pismeni test
  • - Usmena prezentacija o usvojenim znanjima
  • - Pokazana integracija naučenih tehnika
  • - Isplaćena edukacija u celosti do poslednjeg dana treninga.

Ukoliko polaznik ne pokaže adekvatan nivo usvojenog znanja koji zahteva međunarodna IA NLP asocijacija FMT (fellow member trainer) trener zadržava parvo da ne izda sertifikat.

Autorska prava

Cecalolic.rs i Autorka imaju isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine nad svim elementima koji čine Internet sajt, Sadržaj, Usluge i Programi, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci, baze podataka, programski kod, i svi drugi elementi (alati, procesi, strategije, materijali i informacije).

Korisnik se registracijom odnosno prihvatanjem ovih Uslova saglašava da ne snima, kopira, distribuira, sprovodi treninge, savetovanje ili edukacije ili drugi vid profesionalne usluge trećim licima koristeći navedene elemente.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Internet sajta, Usluga, dela Programa ili Programa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Autorke kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Ništa u ovim Uslovima se ne može tumačiti kao prenos bilo kog autorskog prava sa Autorke na Korisnika. Kršenje autorskog prava, u bilo kom obliku i obimu, podleže zakonskoj odgovornosti prekršioca. A u slučaju spora nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Kursevi koji se kupuju

Cecalolic.rs postavlja u prodaju autorske kurseve (radionice i webinare) koje možete kupiti u svrhu svoje dobrobiti i blagostanja. Cena kursa je navedena na Internet sajtu. Od Korisnika se vrši naplata za isti putem uplate na račun. Pristup plaćenim sadržajima Programa biće omogućen onda kada je uplata Korisnika proknjižena na računu. Korisnik plaća kurseve jednokratno nakon čega im je omogućen konstantan pristup.

Radionice mogu biti dopstupne i u formatu besplatnih promo radionica, pojedinačnih radionica ili ciklusa radionica i predstavljaju uslugu vođenja od strane Autorke kroz relevatne teorijske pojmove i iskustvene zadatke u vezi sa temom radionice.

Webinari mogu biti dopstupni i u formatu besplatnih ili promo programavođenih od strane Autorke kroz relevatne teorijske pojmove i iskustvene zadatke u vezi sa temom webinara.

Kupac odnosno Korisnik plaćanjem cene kursa se saglašava i potvrđuje da gubi pravo na odustanak od ugovora u smislu Zakona o zaštiti potrošača, odnosno odriče se prava reklamacije.

Korisnik prilikom registracija pristaje na ove Uslove i potvrđuje da gubi pravo na odustanak od ugovora s obzirom da je usluga digitalni sadržaj i da isporuka počinje tek nakon davanja saglasnosti i potvrde prilikom zaključenja ovog ugovora, odnosno pristankom na ove Uslove.

Uslovi korišćenja kartičnog plaćanja

Cecalolic.rs je u obavezi da na internet prodajnom mestu, Internet sajtu, predoči tačan opis ponuđenih usluga, uključujući cenu istih izraženu u valuti transakcije - dinar (RSD).

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije/Vaša banka izdavalac, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu i one koju možete videti na vašem bankovnom izvodu. Hvala Vam na razumevanju.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

U slučaju povraćaja sredstava Korisniku koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, cecalolic.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i Dinacard metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev cecalolic.rs obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika platne kartice.

Korisnik se informiše da cecalolic.rs nije u sistemu PDV-a i da se isti ne obračunava u cenama usluga.

Garancije i reklamacije

Cecalolic.rs i autorka edukacija, kurseva, radionica i webinara (u nastavku Programa), ne mogu i neće garantovati o mogućnostima Korisnika da postignu očekivani rezultat korišćenjem ideja, informacija, strategije i alata prezentovanih u okviru Programa. Rezultati zavise od mnogo faktora i prevashodno su vezani za životni stil, način razmišljanja i mentalno zdravlje i blagostanje Korisnika i kao takvi ne mogu biti garantovani sa naše strane.

Edukativni programi koje pružaju cecalolic.rs, Smarter centar i Autorka, podložni su reklamaciji u slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja Korisnika ili izmenjenih životnih okolnosti uz adekvatne dokaze, a rešavaju se usmenim dogovorom sa Smarter centrom i elektronskim obaveštenjem o dogovoru u roku od 8 dana od trenutka podnošenja iste. Edukativni programi ne podležu reklamaciji u slučajevima u kojima Korisnik ne poštuje pravila rada, ometa trening i druge korisnike, odbija učestvovanje u vežbama, ne izvršava plaćanje svojih preuzetih obaveza ili samostalno bez objašnjenja odustane, u kom slučaju je u obavezi da isplati edukaciju u celosti. Kako cecalolic.rs pruža uslugu isporuke digitalnog sadržaja, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.

Kupac odnosno Korisnik plaćanjem cene Programa se saglašava i potvrđuje da gubi pravo na odustanak od ugovora u smislu Zakona o zaštiti potrošača, odnosno odriče se prava reklamacije. A u slučaju spora, nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Završne odredbe

Cecalolic.rs ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet sajtu.

Ovi Uslovi počinju da se primenjuju od dana njihovog objavljivanja na Internet sajtu.

Ovi Uslovi korišćenja su sačinjeni na srpskom jeziku, ali mogu biti prevedeni i na druge jezike. U slučaju postojanja prevoda, pravno dejstvo proizvodi samo verzija koja je na srpskom jeziku.

Svaki odštampani primerak ovih Uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu i ne može mu se osporiti pravna validnost ili dokazna snaga.

U Beogradu, dana 1.02.2023.